Wijkverpleging (verpleging en verzorging)

Wijkverpleging is zorg zoals verpleegkundigen plegen te bieden in verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, zonder dat sprake is van verblijf. De zorg bestaat uit verpleging en/of verzorging en omvat ook coördinatie, instructie en begeleiding bij zelfmanagement, signalering, individuele zorg gerelateerde preventie en casemanagement.

Als de verzekerde jonger is dan 18 jaar vergoedt de Amersfoortse de kosten van verzorging alleen als complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap de verzorging noodzakelijk maken, en daarbij tevens sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen. (= intensieve kindzorg)

De aard, inhoud en omvang van de verpleging en verzorging moet worden vastgesteld door een verpleegkundige niveau 5 en worden vastgelegd in een zorgplan dat voldoet aan het normenkader voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving: normenkader.

Alles wat je wilt weten over wijkverpleging

 • Inkoopbeleid

 • Hoe sluit ik een overeenkomst af?

  Voor 2017
  De Amersfoortse werkt tot en met inkoopjaar 2017 voor de zorginkoop samen met Multizorg VRZ. Voor informatie over contractering van zorg voor De Amersfoortse kunt u direct contact opnemen met Multizorg VRZ via telefoonnummer 030 – 68 69 177 of op www.multizorgvrz.nl.
  Op de site van Multizorg kunt u het inkoopbeleid 2017 vinden, een voorbeeldovereenkomst, FAQ en de voorwaarden waaraan nieuwe aanbieders in 2017 moeten voldoen.

  Voor 2018
  Voor het inkoopjaar 2018 heeft a.s.r. besloten om uit Multizorg VRZ te stappen en samen te gaan werken met DSW. Voor wijkverpleging heeft DSW de regie in de zorginkoop: zij zullen mede namens a.s.r. de zorgaanbieders benaderen.

  Ik heb al een overeenkomst in 2017
  Deze zorgaanbieder heeft in 2017 een overeenkomst wijkverpleging gehad met DSW en/of a.s.r.. DSW en/of a.s.r. benadert deze aanbieder proactief voor een overeenkomst 2018. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.

  Ik heb nog geen overeenkomst
  Om voor een contract in aanmerking te komen moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • de aanbieder beschikt over een WTZi-toelating, waaruit blijkt dat de aanbieder wijkverpleegkundige zorg mag leveren en aantoonbaar voldoet aan de vereisten voor deze toelating;
  • de aanbieder voldoet aan de volgende eisen van bekwaamheid;
  • beschikt over een Vecozo certificaat ten behoeve van de contractering;
  • heeft verpleegkundige(n) niveau 5 in dienst, zodat tijdig indicaties kunnen worden gesteld voor cliënten die in zorg zijn dan wel in zorg komen en evaluaties kunnen worden uitgevoerd;
  • heeft als uitgangspunt dat de verpleegkundige bij de indicatiestelling volgens het normenkader van de V&VN, dan wel een nieuw ontwikkelde richtlijn werkt.

 • Tijdspad zorginkoop 2018

  FaseWieWanneer
  Voorstel vanuit DSW een aanbieder met omzetplafond DSWEind september 2017
  Contractering aanbieders met Prijsafspraak              DSWSeptember 2017
  Contractering aanbieders met Omzetplafond         DSWOktober/november 2017
  Contractering afronden  DSW12 November 2017
 • Machtiging

  Er is voor wijkverpleging geen machtiging van toepassing.

 • Zvw-pgb

  Als Wijkverpleegkundige of Kinderverpleegkundige kunt u worden benaderd door verzekerden voor een indicatiestelling voor een Zvw-pgb voor Wijkverpleging. Ook als de klant niet de intentie heeft om verder zorg bij u af te nemen. Als Wijkverpleegkundige of Kinderverpleegkundige niveau 5 vult u deel 1 van het Zvw-pgb aanvraagformulier in, dit is de indicatiestelling. Voor verdere informatie over ZVW-pgb verwijzen wij naar onze speciale PGB pagina.

 • Tarieven

  Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan. Lees hier meer.

 • Declareren

  Declaraties van wijkverpleging kunnen elektronisch aangeleverd worden via VECOZO. De declaratiestandaard AW319 v1.4 wordt vanaf 1 januari 2017 gebruikt voor het declareren van Wijkverpleging, Zintuiglijk Gehandicapten en Eerstelijnsverblijf. Informatie over de uitvoeringsaspecten van de integrale prestatie wijkverpleging en de bijbehorende doelgroepenregistratie vindt u hier. De agb code om mee te declareren is die van agb code waarmee het contract gesloten is. De declaraties moeten per prestatiecode (m.u.v. 1039 en 1040) in eenheden van vijf minuten worden aangeleverd. U kunt de eenheden afronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten over de in te dienen declaratieperiode. Niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen de declaraties ook via VECOZO indienen. Indien dit niet mogelijk is dan dient de nota te worden gegeven aan de verzekerde voorzien van behandeldatum(s), prestatiecode(s) en AGB-code van de declarant. De verzekerde kan vervolgens de nota bij ons indienen.
  Wij hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders. We laten het geld dus niet eerst nog een tijd op onze rekening staan.

  Indientermijn

  De zorgaanbieder zendt zijn declaratie zo spoedig mogelijk aan de zorgverzekeraar, doch uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg verleend is.

 • Controles/fraude

  Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

 • Downloads en extra informatie

 • Contact

  Met betrekking tot 2017

  Onderwerp E-mail Telefoonnummer
  Declaraties  zorg.claimcontrol@asr.nl   033 - 4642186
  Zorginkoop, inhoud overeenkomst zorginkoopsupport@multizorgvrz.nl 030 - 6869177
  Controle             zorgcontrole@asr.nl 033 - 4642811

  Met betrekking tot inkoop 2018

  Vragen over Wie Contactgegevens
  Proces overeenkomst
  Afdeling overeenkomsten  010 - 2422606 of
  overeenkomsten@dsw.nl
  Inhoud overeenkomst Team inkoop Care 010 - 2422741 of 
  inkoopwijkverpleging@dsw.nl
  Beleid Team inkoop Care 010 - 2422741 of
  inkoopwijkverpleging@dsw.nl
  Declaraties Afdeling Claimcontrol 033 - 4642186 of
  zorg.claimcontrol@asr.nl