Medisch specialistische zorg

Alles wat je wilt weten over Medisch specialistische zorg

 • Inkoopbeleid

 • Vragen met betrekking tot afsluiten of wijzigen van de overeenkomst

  Voor overeenkomsten 2017:
  A.s.r. werkte tot en met inkoopjaar 2017 voor de zorginkoop samen met Multizorg VRZ. Voor informatie over contractering van zorg in 2017 kunt u direct contact opnemen met Multizorg VRZ via telefoonnummer 030–6869177 of op de site van Multizorg VRZ .
  Uitzondering hierop zijn de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Daarvoor werkte a.s.r. samen met DSW. U kunt voor vragen terecht bij uw zorginkoper.

  Voor 2018 en verder:
  A.s.r. en DSW kopen namens elkaar in bij de MSZ zorgaanbieders voor 2018. In mei ontvangt u van de zorginkoper van a.s.r. dan wel DSW een brief met een verdere toelichting en de contactgegevens. U ontvangt dan ook de conceptovereenkomst 2018.

  Nieuwe aanbieders 2018
  De voornaamste voorwaarden die wij aan het contracteren van (nieuwe) MSZ instellingen verbinden zijn:

  Algemeen
  Uw instelling dient:

  • te beschikken over een WTZi-vergunning.
  • ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
  • te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.
  • zich jaarlijks te verantwoorden door middel van een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

  Continuïteit van zorg

  • Er dienen binnen uw instelling minimaal 2 BIG geregistreerde medisch specialisten werkzaam te zijn die samen een dienstverband vormen van minimaal 2 FTE.
  • Waarneming bij ziekte of verlof dient binnen uw instelling gegarandeerd te zijn.
  • U dient als instelling dient een schriftelijk vastgelegde samenwerkingsafspraak met een nabijgelegen ziekenhuis te overleggen waarin de samenwerking in geval van calamiteiten is vastgelegd.

  Kwaliteit

  • De specialisten dienen binnen uw instelling conform recente standaarden, protocollen en richtlijnen van de beroepsverenigingen te werken.
  • Incidenten dienen binnen uw instelling te worden geregistreerd conform het MIP-protocol dat is opgesteld door de MIP-commissie.
  • De patiënttevredenheid dient minimaal jaarlijks door middel van een gevalideerde vragenlijst te worden onderzocht.

  Veiligheid

  • Er dient een goed functionerend veiligheidsmanagement systeem binnen uw instelling geïmplementeerd te zijn.

  Deze eisen gelden uiteraard ook voor bestaande zorgaanbieders.
  Voor nadere informatie en de vragenlijst kunnen nieuwe aanbieders een e-mail sturen naar inkoopmsz@dsw.nl.

  Tijdspad zorginkoop 2018
  In samenwerking met de zorgaanbieders richten wij ons op goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om zinnige en zuinige zorg te realiseren. Om dit te bewerkstelligen hanteren wij een integrale benadering bij het maken van afspraken. 

  U ontvangt medio mei-juni een uitnodiging, die is voorzien van de contactgegevens van de zorginkoper van uw instelling. Om de doorlooptijd in het contracteerproces te versnellen hanteren wij een format waarin wij ons voorstel weergeven en waarop door u als zorgaanbieder gereageerd kan worden. Hierdoor ontstaan geen interpretatieverschillen, wat ook weer bijdraagt aan een verlaging van de administratieve lasten. Om dezelfde reden is de overeenkomst zo kort mogelijk gehouden.
  Na afronding van het contracteringsoverleg en wederzijdse overeenstemming in Vecozo leggen wij de overeengekomen afspraken vast in de overeenkomst en onze informatiesystemen. Wanneer wij deze overeenkomst getekend retour hebben ontvangen, kan u als zorgaanbieder starten met declareren. Onderstaand staan de fasen van contractering en de daaraan gekoppelde termijnen weergegeven.

  Fase Wie Wanneer (2017)
  Uitnodiging a.s.r. en DSW 2018    a.s.r. en DSW  Mei/Juni 
  Van contractingsoverleg tot wederzijds akkoord a.s.r. en DSW Tot 1 november 
  Definitieve contractering  a.s.r. en DSW  12 november 
  Publiceren gecontracteerde zorgverleners a.s.r.  12 november
  Administratieve verwerking afspraken  a.s.r. en DSW Tot 31 december

 • Machtiging

  Voor revalidatiecentra hanteert a.s.r. een machtigingsbeleid. Wanneer onze verzekerde naar een niet-gecontracteerde instelling wil gaan, dan moet de verzekerde of de zorgaanbieder namens de verzekerde tijdig een machtiging bij ons aanvragen. De machtiging moet vóór de start van de behandeling door ons zijn afgegeven.

  Om de machtiging te kunnen beoordelen, is de volgende informatie noodzakelijk:

  1. een (kopie) verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist;
  2. bij een opname: de klinische opname indicatie, conform de vastgestelde richtlijnen van de Nederlandse vereniging van revalidatieartsen (VRA);
  3. het voorgestelde behandelplan, inclusief periode, aantal behandelminuten en uit te voeren activiteiten en verrichtingen;
  4. de behandelaren die betrokken zijn bij welke uitvoering van de zorg;
  5. de DBC-declaratiecode en de prestatiecode.

  De aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. De behandelaar namens de verzekerde kan deze sturen naar onze medisch adviseur.

  De Amersfoorste
  t.a.v. medisch adviseur
  Postbus 2072
  3500 HB UTRECHT
  Vermeld op de envelop: ‘Vertrouwelijk’

 • Tarieven

  Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan. Lees hier meer.

 • Declareren

  Gecontracteerde zorgaanbieders
  Gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen uitsluitend indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

  Niet gecontracteerde zorgaanbieders
  Niet gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen niet bij ons indienen. De nota dient mee te worden gegeven aan de verzekerde voorzien van alle informatie zoals deze door Vektis (restitutienota) is voorgeschreven.

  Indientermijn
  Met onze gecontracteerde aanbieders spreken wij af dat declaraties kunnen worden ingediend tot 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg is verleend. Voor verzekerden geldt de wettelijke indientermijn en geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan. Lees hier meer. 

 • Controles/fraude

  Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

 • Contact

  Onderwerp E-mail
  Declaraties zorg.claimcontrol@asr.nl
  Machtigingen zorg.medisch@deamersfoortse.nl
  Zorginkooop, inhoud overeenkomst ziekenhuizen@asr.nl
  zbc@asr.nl
  mszcategoraleinstellingen@asr.nl
  Controle, fraude    zorgcontrole@asr.nl