Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Het domein huisartsenzorg omvat de basishuisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en de aanvullende afspraken in het kader van segment 3 van het bekostigingsmodel. a.s.r. sluit zelf geen overeenkomsten, maar volgt in principe de afspraken die gemaakt worden door de preferente verzekeraar.

Voorwaarden segment 1

 • Geregistreerd zijn in BIG-register;
 • Verplicht aantal uur bijscholing;
 • Gebruik maken van landelijke en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • Deelnemen aan farmacotherapeutisch overleg;
 • In overleg treden met andere zorgverleners bij verwijzing;
 • Actief deelnemen aan overlegvormen met collega huisartsen;
 • 24 x 7 bereikbaar voor spoed.

Voorwaarden segment 2
De hoofdcontractant:

 • is onafhankelijk in de zin dat deze niet direct verbonden is aan één praktijk of één groep zorgverleners; maakt met zo veel mogelijk zorgverleners afspraken om de keuzevrijheid van verzekerden te bevorderen;
 • is in staat gerichte scholing aan te bieden op het gebied van multidisciplinaire zorg;
 • is in staat toetsing en benchmarking uit te voeren onder de gecontracteerde zorgverleners met een voldoende grote steekproef voor uitkomsten die generaliseerbaar zijn, met als doel verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg;
 • is toetsbaar en transparant over de organisatie en de samenwerking met zorgverleners en andere partijen;
 • biedt zorg die aansluit bij de behoefte in de regio;
 • heeft minimaal 90% van de eerstelijnszorgverleners, werkzaam in het primaire verzorgingsgebied van minimaal 1 ziekenhuis, als onderaannemer gecontracteerd.

Voetzorg bij diabetes mellitus
De podotherapeut kan een deel van de diabetische voetzorg uitbesteden aan de pedicure. Deze mag echter niet meer rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. De podotherapeut moet de zorg namelijk in rekening brengen bij u of bij ons en de pedicure stuurt de rekening naar de podotherapeut. Als de pedicure een eigen rekening stuurt naar de verzekerde, wordt die niet vergoed.
Kijk voor meer informatie en het inkoopbeleid op de pagina Voetzorg bij Diabetes Mellitus.

Stoppen met roken
Een programma voor het stoppen met roken wordt geleverd door een huisarts, medisch specialist, verloskundige, gezondheidszorgpsycholoog of specifieke organisaties die voldoen aan de voorwaarden. Deze zorgverleners kunnen de kosten voor een stoppen met roken programma rechtstreeks declareren. Dit geldt voor zowel de gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverleners.

Alles wat je wilt weten over huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

 • Inkoopbeleid

 • Hoe sluit ik een overeenkomst af?

  Voor 2017
  De Amersfoortse werkt tot en met inkoopjaar 2017 voor de zorginkoop samen met Multizorg VRZ. Voor informatie over contractering van zorg voor De Amersfoortse kunt u direct contact opnemen met Multizorg VRZ via telefoonnummer 030 – 68 69 177 of op www.multizorgvrz.nl.

  Voor 2018
  Voor het inkoopjaar 2018 heeft a.s.r. besloten om uit Multizorg VRZ te stappen en samen te gaan werken met DSW. 
   
  Zorgverzekeraars hebben in gezamenlijkheid met VECOZO het digitaal uitwisselen van de afspraken tussen preferente verzekeraar en huisarts naar de verre verzekeraars mogelijk gemaakt. Indien de huisarts meerdere preferente verzekeraars kent, maakt hij een keus welke afspraken beschikbaar worden gesteld voor volgen. De zorgaanbieder en de preferente zorgverzekeraar dienen hun afspraken definitief te hebben gemaakt alvorens het volgverzoek via VECOZO naar a.s.r. (via DSW)  kan worden gestuurd. Zodra de afspraken beschikbaar zijn, zullen deze worden beoordeeld op onderstaande wijze:
  • Segment 1 afspraken: Deze afspraken worden volledig gevolgd zonder toetsing.
  • Segment 2 afspraken: Deze afspraken worden beoordeeld aan de hand van een toetsingskader. Aanvragen die op tarief buiten dit kader vallen, zullen inhoudelijk worden beoordeeld waarbij er mogelijk aanvullende informatie bij de zorggroep of preferente zorgverzekeraar wordt opgevraagd.
  • Segment 3 afspraken: Deze afspraken (substitutie, innovatie en zorgvernieuwing) worden inhoudelijk beoordeeld. Inzicht en transparantie in de afspraak is noodzakelijk voor deze beoordeling. Indien de afspraken niet aansluiten bij de signatuur en populatie van a.s.r., zal de afspraak niet worden gevolgd.
  Tijdspad zorginkoop 2018
  Voor onze verzekerden is het van groot belang om tijdig inzichtelijk te hebben welke zorgaanbieders voor 2018 gecontracteerd zijn. Op basis van deze informatie moeten zij immers de mogelijkheid hebben om te kunnen wisselen van zorgverzekeraar. Wij willen graag aan deze eis voldoen om het contracteerproces 2018 afgerond te hebben voor 1 januari 2018. Hierbij is a.s.r. afhankelijk van de afronding van de contractering door de preferente verzekeraars. Het is daarmee mogelijk dat de deadline niet haalbaar blijkt.

   

   
  Wat  Wie Wanneer
  Publiceren inkoopbeleid a.s.r. en DSW 1 april
  Verwerken vervolgaanvragen a.s.r. en DSW  Oktober - november
  Contractering afronden Afhankelijk van preferente zorgverzekeraars 1 november
  Publicatie gecontracteerde partijen op de website a.s.r. 12 November
 • Tarieven

  Met gecontracteerde zorgaanbieders volgen wij in principe de afspraken over de te vergoeden tarief zoals deze door de preferente verzekeraar aan ons zijn medegedeeld. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan. Lees hier meer.

 • Declareren

  Declaraties van huisartsenzorg kunnen elektronisch aangeleverd worden via VECOZO via de declaratiestandaard HA304. Niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen de declaraties ook via VECOZO indienen. Wij hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders. We laten het geld dus niet eerst nog een tijd op onze rekening staan. Mochten wij echter de informatie van de preferente verzekeraar niet tijdig of onjuist aangeleverd krijgen dan kan dit voor vertraging zorgen. 

  Indientermijn
  De zorgaanbieder zendt zijn declaratie zo spoedig mogelijk aan de zorgverzekeraar, doch uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg verleend is.

 • Controles/fraude

  Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

 • Contact

  Met betrekking tot 2017:

  Onderwerp E-mail Telefoonnummer
  Declaraties zorg.claimcontrol@asr.nl 033 - 46 421 86
  Zorginkoop, inhoud overeenkomst zorginkoopsupport@multizorgvrz.nl 030 - 68 691 77 
  Controle zorgcontrole@asr.nl 033 - 46 428 11 

  Met betrekking tot inkoop 2018:

  Wie Contactgegevens
  Proces volg overeenkoms Afdeling overeenkomsten 010 - 24 226 01 of
  huisartscontract@dsw.nl
  Declaraties a.s.r.   Afdeling Claim control 033 - 46 421 86 of
  zorg.claimcontrol@asr.nl

 • Downloads en extra informatie