Eerstelijns verblijf

ELV is tijdelijk verblijf in een instelling. Het omvat ‘verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al of niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg’. Het eerstelijnsverblijf is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie of heeft betrekking op palliatief terminale zorg. 

Overgangsrecht 2017
Voor eerstelijns verblijf geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt in dat een lopend traject afgemaakt mag worden bij dezelfde zorgaanbieder volgens de afgegeven indicatie van het CIZ, met betrekking tot de aard, omvang en duur. Het overgangsrecht is zodoende gekoppeld aan de indicatie zoals in 2016 nog wordt afgegeven door het CIZ (vanaf 31-12-2016, met een maximum van 3 maanden voor eerstelijns verblijf basis en intensief en een maximum van 3 jaar voor eerstelijnsverblijf palliatief).

Verenso afwegingsinstrument
De verantwoordelijkheid voor de afweging van opname in het eerstelijns verblijf is afhankelijk van de situatie. Als de persoon thuis verblijft, is de huisarts verantwoordelijk, bij ontslag uit het ziekenhuis de medisch specialist (al dan niet gedelegeerd naar de transferverpleegkundige). De afweging vindt plaats middels het meest recente Verenso afwegingsinstrument.

Alles wat je wilt weten over ELV

  • Inkoopbeleid

  • Hoe sluit ik een overeenkomst af

  • Machtiging

  • Tarieven

  • Declareren

  • Controles/Fraude

  • Downloads en extra informatie

  • Contact