Eerstelijns verblijf

ELV is tijdelijk verblijf in een instelling. Het omvat ‘verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al of niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg’. Het eerstelijnsverblijf is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie of heeft betrekking op palliatief terminale zorg. 

Overgangsrecht 2017
Voor eerstelijns verblijf geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt in dat een lopend traject afgemaakt mag worden bij dezelfde zorgaanbieder volgens de afgegeven indicatie van het CIZ, met betrekking tot de aard, omvang en duur. Het overgangsrecht is zodoende gekoppeld aan de indicatie zoals in 2016 nog wordt afgegeven door het CIZ (vanaf 31-12-2016, met een maximum van 3 maanden voor eerstelijns verblijf basis en intensief en een maximum van 3 jaar voor eerstelijnsverblijf palliatief).

Verenso afwegingsinstrument
De verantwoordelijkheid voor de afweging van opname in het eerstelijns verblijf is afhankelijk van de situatie. Als de persoon thuis verblijft, is de huisarts verantwoordelijk, bij ontslag uit het ziekenhuis de medisch specialist (al dan niet gedelegeerd naar de transferverpleegkundige). De afweging vindt plaats middels het meest recente Verenso afwegingsinstrument.

Alles wat je wilt weten over ELV

 • Inkoopbeleid

 • Hoe sluit ik een overeenkomst af

  Voor 2017:
  De Amersfoortse werkt tot inkoopjaar 2017 voor de zorginkoop samen met Multizorg VRZ. Voor informatie over contractering van zorg voor De Amersfoortse kunt u direct contact opnemen met Multizorg VRZ via telefoonnummer 030 – 68 69 177 of op www.multizorgvrz.nl.
  Op de site van Multizorg kunt u het inkoopbeleid 2017 vinden, een voorbeeldovereenkomst, FAQ en de voorwaarden waaraan nieuwe aanbieders in 2017 moeten voldoen.
   
  Voor 2018:
  Voor het inkoopjaar 2018 heeft a.s.r. besloten om uit Multizorg VRZ te stappen en samen te gaan werken met DSW. Voor Eerstelijns Verblijf heeft DSW de regie in de zorginkoop: zij zullen namens a.s.r. de zorgaanbieders benaderen. 
   
  Ik heb al een overeenkomst in 2017
  Deze zorgaanbieder heeft in 2017 een overeenkomst ELV gehad met DSW en/of a.s.r.. DSW benadert deze aanbieder proactief voor een overeenkomst 2018. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.
   
  Ik heb nog geen overeenkomst 

  Om voor een contract in aanmerking te komen moet u aan de volgende eisen voldoen: 

  • de aanbieder beschikt over een WTZi-toelating, waaruit blijkt dat de aanbieder minimaal toegelaten is voor de functie verblijf en behandeling;
  • de aanbieder draagt zorg voor een intensieve samenwerking tussen de Specialist oudergeneeskunde(SO) en de huisarts ten behoeve van kwalitatieve zorg aan de cliënt;
  • de indicatie voor ELV wordt gesteld overeenkomstig het afwegingsinstrument ELV, zoals opgesteld door Verenso;
  • de zorg is doelmatig en efficiënt (gepast gebruik);
  • de zorg wordt geleverd conform de meest recente behandelkaders van Verenso.

  Tijdspad zorginkoop 2018

  Fase Wie Wanneer
  Voorstel vanuit DSW aan aanbieder met omzetplafond DSW Zorgverzekeraar Eind september 2017 
  Contractering aanbieders met Prijsafspraak DSW Zorgverzekeraar September 2017 
  Contractering aanbieders met Omzetplafond DSW Zorgverzekeraar  Oktober/november 2017 
  Contractering afronden DSW Zorgverzekeraar 12 November 2017 

 • Machtiging

  Maximale verblijfsduur
  Omdat ELV een strikt tijdelijk karakter heeft hanteren we in de zorgovereenkomst een maximale verblijfsduur van drie maanden. Indien er sprake is van een overschrijding van de termijn van drie maanden neemt de zorgaanbieder in overleg met de verzekerde contact op met de verzekeraar voor overleg. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Zorg voor Zorg. De afdeling Zorg voor Zorg kunt u bereiken tijdens kantooruren op (033) 464 20 61 of via zorgadvies@amersfoortse.nl.
  Er wordt gewerkt aan een algemeen formulier voor de verlengingsaanvraag voor alle verzekeraars. Zodra deze beschikbaar is wordt deze op de website geplaatst.
 • Tarieven

  Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan.

  Lees hier meer.

 • Declareren

  Declaraties van Eerstelijnsverblijf kunnen elektronisch aangeleverd worden via VECOZO. De declaraties moeten voldoen aan de Vektis standaard AW319. De voorkeurs agb code om mee te declareren is die van agb code waarmee het contract gesloten is.  
  Niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen de declaraties ook via VECOZO indienen.
  Indien dit niet mogelijk is dan dient de nota mee te worden gegeven aan de verzekerde voorzien van behandeldatum(s), prestatiecode en AGB-code van de declarant. De verzekerde kan vervolgens de nota bij ons indienen. 
  Wij hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders. We laten het geld dus niet eerst nog een tijd op onze rekening staan. 

  Indientermijn
  De zorgaanbieder zendt zijn declaratie zo spoedig mogelijk aan de zorgverzekeraar, doch uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg verleend is.​
 • Controles/Fraude

  Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen.

  Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

 • Downloads en extra informatie

 • Contact

  Met betrekking tot 2017:

  Onderwerp E-mail Telefoonnummer
  Declaraties, machtigingen zorg.claimcontrol@asr.nl 033 - 4642 186
  Zorginkoop, inhoud overeenkomst zorginkoopsupport@multizorgvrz.nl 030 – 68 69 177
  Controle zorgcontrole@asr.nl 033 - 464 28 11

  Met betrekking tot inkoop 2018:

  Vragen over Wie Contactgegevens
  Proces overeenkomst Afdeling overeenkomsten

  010-2422 609 of
  overeenkomsten@dsw.nl

  Inhoud overeenkomst Team inkoop Care 010-2422 760 of
  inkoopelv@dsw.nl
  Beleid Team inkoop Care 010-2422 760 of
  inkoopelv@dsw.nl
  Declaraties a.s.r. Afdeling Claimcontrol 033 - 4642 186 of
  zorg.claimcontrol@asr.nl