Wat regelt de Arbowet?

Het doel van de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) is om ongevallen en ziekte op het werk te voorkomen. Een werkgever moet zorgen voor goede, passende werkomstandigheden. Want die zijn nodig voor werknemers om gezond en veilig te kunnen werken. Zonder lichamelijke of geestelijke problemen.

Wat moet een werkgever doen?

In de Arbowet staan verplichtingen voor de werkgever en voor de werknemer. Zo moet de werkgever:

  • een arbeidsomstandighedenbeleid ontwikkelen en uitvoeren. Onderdelen daarvan zijn onder andere een Risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen, een preventiemedewerker benoemen en een Arbodienst of bedrijfsarts aanstellen. Een goed arbobeleid beperkt gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert ziekteverzuim en bevordert re-integratie na ziekte
  • in een basiscontract arbodienstverlening vastleggen hoe hij zich laat bijstaan bij verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek, aanstellingskeuringen, toetsen van en adviseren over de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het open arbeidsomstandigheden spreekuur
  • zijn werknemers voorlichten
  • ervoor zorgen dat iedere medewerker een bedrijfsarts kan bezoeken. Ook als er geen sprake is van ziekte of verzuim
  • medewerkers toestaan een second opinion te vragen van een andere bedrijfsarts.

Verplichtingen werknemer

Werknemers moeten zich ook aan een aantal regels houden. Zoals:

  • arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op een goede manier gebruiken
  • meewerken aan de voor werknemers georganiseerde instructie
  • de werkgever inlichten over gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf• de werkgever en andere deskundige personen helpen waar nodig bij de uitvoering van hun verplichtingen.

Een volledige lijst van de verplichtingen voor werkgevers en werknemers vind je op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat kun je regelen als werkgever?

Het is dus belangrijk om je medewerker te beschermen tegen onveilige en ongezonde werkomstandigheden. Het doel: verzuim voorkomen. Valt een medewerkers toch uit?  Dan krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter. In die wet staat dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts moeten inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Als werkgever kun je een collectieve verzuimverzekering afsluiten bij De Amersfoortse. Daarbij kun je een arbodienstverleningspakket en re-integratie begeleiding afsluiten. Bij De Amersfoortse vergoeden we niet alleen je loonkosten. We pakken bij elke ziektemelding de regie. Zo zorgen we ervoor dat alle betrokken partijen hun werk doen en jouw medewerker snel weer aan het werk kan.

Lees meer over onze verzuimverzekering.