Arbeidsrecht en gezondheid van werknemers

Arbeidsrecht en gezondheid van werknemers

Als werkgever word je dagelijks geconfronteerd met arbeidsrechtelijke kwesties. Bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten, zieke, bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, of in geval van een ongeval. De werkgever heeft volgens de wet een uitgebreide zorgplicht. Dat zijn wettelijke bepalingen waar je als werkgever aan moet voldoen als je medewerker bijvoorbeeld ziek wordt, of een ongeval krijgt. 

Hoe is zorgplicht geregeld binnen het arbeidsrecht?

We zetten hier een aantal belangrijke arbeidsrechtelijke wetten op een rij die betrekking hebben op de zorgplicht die je als werkgever hebt:

  • De Wet Verbetering Poortwachter (Wvp) 
  • Wet Loondoorbetaling bij ziekte
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 
  • Wet vergoeding affectieschade, Arbowet en Goed Werkgeverschap

Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) gaat over het helpen van werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. Als werkgever ben je verplicht om te handelen volgens deze wet. Deze handelingen beginnen al in de eerste week van de ziekmelding. Lees hier meer over de Wet verbetering Poortwachter.

Wet Loondoorbetaling bij Ziekte

Als je werknemer langdurig ziek is ben je als werkgever verplicht om minimaal 2 jaar 70% van het loon te betalen. Je kunt afspreken met je werknemers (of in de cao) dat je 100% van het loon betaalt of dat je de eerste of de eerste twee dagen geen loon hoeft uit te keren. Dit worden ook wel wachtdagen genoemd. In het eerste ziektejaar is de werkgever verplicht minimaal het minimumloon te betalen, dit geldt niet voor het tweede ziektejaar. Belandt de werknemer in het tweede ziektejaar met zeventig procent van het loon onder het sociaal minimum, dan kan de werknemer bij het UWV een aanvulling vragen vanuit de Toeslagenwet. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan hem verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen. Tegen het risico dat je bij ziekte het loon moet doorbetalen, kun je je verzekeren met een verzuimverzekering.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Is je medewerker na 2 jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk? Dan vraagt de werkgever  een WIA-uitkering aan bij UWV. Want de loondoorbetalingsverplichting stopt voor werkgevers na  2 jaar arbeidsongeschiktheid. Meestal voert UWV de WIA-uitkering uit.. Hiervoor draag je als werkgever WIA-premie af. Is het risico dat je werknemers een beroep moeten doen op een WIA-uitkering laag? Of wil je meer invloed op de re-integratie van je arbeidsongeschikte medewerker? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden, omdat je dan alleen de basispremie hoeft te betalen. Als eigenrisicodrager kan je het financiële risico inderdaad zelf dragen of verzekeren.

Wet vergoeding affectieschade

In het geval van een arbeidsongeval kun je als werkgever voor grote uitdagingen komen te staan. Niet alleen verlies je een werknemer, je loopt ook het risico dat je een schadevergoeding moet betalen. Daarnaast  is er sinds januari 2019 de Wet vergoeding affectieschade van kracht waarbij je als werkgever extra schadeclaims kunt krijgen na een bedrijfsongeval. Affectieschade is immateriële schade die bestaat uit verdriet vanwege een overlijden of een ernstig ongeval, waarvoor een ander aansprakelijk is. Wie hebben recht op vergoeding van affectieschade? Dat zijn de partner, een gezinslid, een ouder en/of kind. Of anderen met een sterke affectieve relatie met het slachtoffer. Een vergoeding van affectieschade ligt tussen de €12.500,- en € 20.000,- per persoon. Het totaalbedrag kan dus behoorlijk oplopen.

Hoe voldoe je aan de zorgplicht?  

Een gezond werkklimaat

Als werkgever ben je voor de wet verplicht om te zorgen voor een gezond werkklimaat. De minimumnorm voor deze maatregelen zijn vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet (arbowet).

Goed werkgeverschap

Hoewel het wetboek over veel zaken duidelijkheid geeft zijn er ook situaties waarover de wet niets zegt en in sommige gevallen ook niets kán zeggen. In dat geval wordt er teruggevallen op ‘Goed Werkgeverschap’. Als je je als werkgever niet houdt aan het Goed Werkgeverschap, dan kan een werknemer je daarop aanspreken. Naast de wettelijk geregelde aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval, kan de werkgever ook via het algemene ‘Goed Werkgeverschap’ worden aangesproken op vergoeding van schade bij de werknemer. Lees hier 8 tips over Goed werkgeverschap.

Meer weten?

Meer weten over de rechten en plichten die je als werkgever hebt? Bekijk ook onze pagina’s over goed werkgeverschap en onbetaald verlof.