Uiteindelijk belanghebbende van een verzekering 

In Nederland mag je geen handel drijven met personen, organisaties of landen waarvoor sancties gelden. Daarom moeten we als verzekeraar weten welke natuurlijke personen de uiteindelijke belanghebbende zijn van een verzekering. We vragen dus altijd naar de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende(n). Vervolgens kijken we of deze natuurlijke personen op een aan sanctielijst staan. Deze verplichting hebben wij vanuit de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Alles wat je wilt weten over de Sanctiewet

 • Dit merk je ervan bij je verzekering:

  • Als verzekeraar zijn wij verplicht om na te gaan met wie wij uiteindelijk zaken doen. Daarom vragen we altijd om een Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n). Alle partijen die wij verzekeren of aan wie wij een verzekerd bedrag moeten uitkeren vragen wij zo’n verklaring in te vullen. Met deze verklaring laat je zien wie de uiteindelijk belanghebbende(n) van een organisatie zijn.
  • De ingevulde en ondertekende Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) leggen wij vast in onze administratie. Zonder een Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) mogen wij bij schade geen geld uitkeren aan je organisatie.
  • We controleren altijd of de uiteindelijk belanghebbende op een sanctielijst van de Verenigde Naties, de Europese Unie of Nederland staat. Want het is wettelijk niet toegestaan om handel te drijven met bepaalde personen, organisaties of landen die op deze sanctielijsten staan. 
  • Zijn er financiële sancties opgelegd op een uiteindelijk belanghebbende? Dan mogen wij geen verzekering sluiten en - als dat wel al is gebeurd is - geen uitkering(en) doen.
 • Wat is de definitie van een uiteindelijk belanghebbende?

  • Een uiteindelijk belanghebbende is iedere natuurlijke persoon die, direct of indirect, een belang heeft van 25% of meer heeft in een organisatie of in het vermogen van de organisatie. Of een bestuurder van een vereniging, stichting of kerkgenootschap.
  • Een uiteindelijk belanghebbende kan nooit een organisatie zijn. Dus als één of meer van de belanghebbenden een organisatie is, willen wij dus ook van die organisatie de uiteindelijk belanghebbende(n) weten. 
  • Als één of meer van de belanghebbenden een juridische entiteit is moet duidelijk zijn welke natuurlijke persoon hier uiteindelijk achter zit. Een juridische identiteit kan zijn een Besloten Vennootschap (B.V.), Naamloze Vennootschap (N.V.), vereniging, stichting, coöperatie, vennootschap onder firma (VOF), maatschap en Commanditaire Vennootschap (CV).
 • Uiteindelijk belanghebbende bij een vereniging, stichting of kerkgenootschap

  De uiteindelijk belanghebbende is iedere persoon die, direct of indirect, een belang heeft van 25% of meer in jouw organisatie. Heeft jouw organisatie geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer, maar alleen bestuurders? Dan zijn volgens de wet de bestuurders, zoals de voorzitter, penningmeester en secretaris, de uiteindelijk belanghebbenden.


  Een voorbeeld

  Een Vereniging van Eigenaren (VvE)  bestaat uit leden met appartementsrechten. Bestaat de VvE uit twee appartementsrechten, dan is ieder lid voor 50% uiteindelijk belanghebbende. Zijn er meer dan vier appartementsrechten, dan heeft niemand een belang van 25% of meer. Dan zijn de uiteindelijk belanghebbenden de personen die in het VvE-bestuur zitten. In de praktijk zijn dit meestal de bestuurders, zoals de voorzitter, secretaris of penningmeester.
 • Privacy

  Bij het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens werken we volgens:
  • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  • Het Addendum Zorgverzekeraars
  In onze privacyverklaring staat hoe wij als bedrijf omgaan met persoonsgegevens.