Mindful werkgeverschap

WGBO en de voorlopige dekking

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft een verzekerde het recht om als eerste geïnformeerd te worden over het advies dat onze medisch adviseur wil uitbrengen aan de maatschappij. Aan de verzekerde vervolgens de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan. Bij akkoord wordt het advies aan de maatschappij uitgebracht. Gaat de verzekerde niet akkoord dan mag het medisch advies niet worden uitgebracht, met als gevolg dat de aanvraag automatisch wordt stopgezet. 

Wet bescherming persoonsgegevens

Vaak wordt voor WGBO gekozen om te voorkomen dat een verzekerde elders moet opgeven dat hij eerder om medische redenen is afgewezen of tegen beperkende voorwaarden is geaccepteerd. Dit is een misvatting. Dit is terug te voeren op de Wet bescherming persoonsgegevens waaruit volgt dat het verwerken van persoonsgegevens over iemands gezondheid verboden is, tenzij er sprake is van een rechtmatige grondslag. In de praktijk betekent dit dat in het aanvraagformulier géén vragen mogen worden gesteld waaruit de gezondheid van de kandidaat-verzekerde kan worden afgeleid. De vraag naar een eerdere afwijzing op het aanvraagformulier mag dus alleen betrekking hebben niet-medische gronden waardoor hij alleen hoeft op te geven of hij elders om niet-medische redenen is geweigerd, dan wel onder afwijkende voorwaarden is geaccepteerd (denk bijvoorbeeld bij een strafrechtelijk verleden). 

Hoe zit het met voorlopige dekking?

Maakt een verzekerde gebruik van WGBO en wordt hij als eerste geïnformeerd door onze medisch adviseur, dan heeft hij geen recht op een volledige voorlopige dekking. Als verzekeraar kunnen we immers geen inschatting maken over het medisch risico, de medische informatie is namelijk niet bij de maatschappij bekend, alleen bij de medisch adviseur. Wel geven wij een voorlopige dekking op basis van het ongevalsrisico.