Toelichting bij de gezondheidsverklaring voor een AOV

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, wil De Amersfoortse informatie hebben over uw gezondheid. Dat kan door middel van een gezondheids verklaring en eventueel een aanvullend medisch onderzoek. Deze informatie gaat over de gezondheidsverklaring.

Waarom een gezondheidsverklaring?

De Amersfoortse vraagt informatie over uw gezondheid. U vult uw persoonlijke en medische informatie in op de gezondheidsverklaring. Daarna stuurt u deze rechtstreeks aan de medisch dienst. De medisch adviseur of een medewerker van de medische dienst beoordeelt vervolgens uw medische gegevens. Dan geeft de medisch adviseur een advies aan De Amersfoortse. Dit advies gaat over de risico’s die De Amersfoortse loopt als u een verzekering afsluit. Heeft u een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden dan gemiddeld? Dan is dat een hoger risico voor De Amersfoortse. De mogelijkheid bestaat dat u dan een hogere premie betaalt of dat er beperkende voorwaarden gelden. Of u krijgt geen verzekering.

Het advies van de medisch adviseur kan zijn:

• Uw risico is niet verhoogd. U krijgt de verzekering zonder bijzondere voorwaarden of een hogere premie.
• Uw risico is hoger dan gemiddeld. De Amersfoortse bepaalt dan of u een hogere premie moet betalen. Of dat er
beperkende voorwaarden gelden.
• Uw risico is té hoog. In dat geval adviseert de medisch adviseur u niet te verzekeren.

De Amersfoortse beslist uiteindelijk over uw aanvraag. Stuurt u de gezondheidsverklaring niet op? Dan kunt u geen verzekering afsluiten en stopt de aanvraag.

Gezondheidsverklaring invullen

Vul zelf de gezondheidsverklaring in. Laat deze niet invullen door uw tussenpersoon, verzekeringsadviseur of iemand
anders! Het is belangrijk dat u op alle vragen juist en volledig antwoord geeft. Dat bent u verplicht. Dat heet uw
‘mededelingsplicht’. Daarmee voorkomt u dat:
• de afhandeling van de aanvraag vertraging oploopt;
• de verzekeraar de verzekering stopt;
• de verzekeraar geen uitkering geeft bij overlijden;
• de verzekeraar geen uitkering geeft bij arbeidsongeschiktheid;
• de verzekeraar een ontvangen uitkering terugvraagt;
• u een registratie in frauderegisters van verzekeraars krijgt.

Wat moet u vertellen?

Heeft of had u een bepaalde klacht, ziekte of aandoening? Meld dit dan altijd. Ook als dit lang geleden was. Of als niet
duidelijk is waardoor dit veroorzaakt wordt. Het kan belangrijk zijn voor uw aanvraag. Niet elke doorgemaakte klacht,
ziekte of aandoening betekent dat u geen verzekering krijgt of een hogere premie moet betalen.

Wat is een klacht?

Lichamelijk of geestelijk ongemak of pijn noemen we een klacht. Bij een klacht is niet altijd duidelijk waardoor deze
veroorzaakt wordt.

Wat is een aandoening?

Een aandoening is een afwijking van de gezonde lichamelijke of geestelijke toestand.

Wat is een ziekte?

Ook een ziekte is een aandoening. Bij ziekte denken we dikwijls aan een lichamelijke afwijking, maar ook een
geestelijke afwijking wordt een ziekte genoemd. Door een ziekte kan iemand beperkt zijn of worden in zijn of haar
functioneren. Of eerder overlijden.

Wat gebeurt er met uw medische informatie?

De medisch adviseur van De Amersfoortse beoordeelt uw medische informatie. En bewaart deze in een medisch dossier.
De medisch adviseur heeft geen toegang tot uw andere medische dossiers, bijvoorbeeld bij uw zorgverzekeraar.

Wie kan uw medische informatie zien?

Informatie over uw gezondheid is vertrouwelijk. Alleen de medisch adviseur en de medewerkers van de medische dienst
mogen uw informatie zien. En de medisch adviseur van een herverzekeringsmaatschappij. Als een aanvullend medisch
onderzoek nodig is, zal de medisch adviseur de noodzakelijke medische informatie aan de keurend arts toesturen.
Wat wel en niet mag met betrekking tot het verwerken van uw medische informatie leest u in:
• de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen;
• het Protocol Verzekeringskeuringen.

U vindt deze publicaties op de website van verzekeraars onder ‘Regelingen en codes’ en onder ’Overige zelfregulering’.

Heeft de medisch adviseur extra medische informatie nodig?

Soms heeft de medisch adviseur extra medische informatie nodig over uw gezondheid. Bijvoorbeeld van uw arts. Uw arts
mag alleen als u dat goed vindt deze informatie aan de medisch adviseur geven. U geeft hiervoor toestemming met een
machtiging. De medisch adviseur kan u ook vragen om een medisch onderzoek te ondergaan.

De Amersfoortse betaalt dit medisch onderzoek. Wilt u dit onderzoek niet, dan kunt u de verzekering niet afsluiten.

Het advies van de medisch adviseur

Waaruit bestaat het advies?

De medisch adviseur van De Amersfoortse schat uw gezondheidssituatie in. Op basis daarvan geeft hij een medisch advies
aan De Amersfoortse. Meestal zal hij adviseren om iemand zonder beperkende voorwaarden te accepteren. Maar u kunt
door uw gezondheid een verhoogd risico vormen voor De Amersfoortse. U krijgt hierover schriftelijk bericht van de
medisch adviseur. Hierin staat de uitleg van het medisch advies. U weet dan waarop het medisch advies is gebaseerd.

Het advies van de medisch adviseur aan degene die voor de verzekeraar beslist over acceptatie kan zijn:
• bied een verzekering aan met normale voorwaarden;
• bied een verzekering aan met beperkende voorwaarden. Of een hogere premie;
• bied geen verzekering aan.

Bent u het niet eens met het advies van de medisch adviseur?

Dan kunt u de medisch adviseur vragen om zijn medisch advies opnieuw te bekijken. Dat vraagt u schriftelijk aan. Daarin
zet u de redenen waarom u dat vraagt. Vindt u dat de medisch adviseur van verkeerde informatie is uitgegaan?
Bijvoorbeeld omdat er nieuwe informatie over uw gezondheid bekend is? Of omdat u vindt dat er fouten zijn gemaakt bij
het medisch onderzoek? Ook dan kunt u aan de adviseur vragen zijn medisch advies te veranderen. De medisch adviseur
kan ook om een machtiging vragen, zodat hij aanvullende informatie kan aanvragen bij uw huisarts of medisch specialist.

Uw rechten en plichten

Uw persoonsgegevens

Vraagt u een verzekering aan? Dan bewaart de medisch adviseur uw medische informatie in een dossier. U heeft het recht om dit medisch dossier te lezen. Dit heet het recht op inzage. U kunt ook om een kopie vragen. Dit heet recht op afschrift. Wilt u uw medisch dossier laten aanpassen omdat er fouten in staan? Dan kunt u dat aan De Amersfoortse vragen. Dat heet recht op correctie. U heeft ook recht op verwijdering. U kunt De Amersfoortse vragen uw medisch dossier te vernietigen. Dit laatste geldt alleen als u de verzekering (nog) niet heeft afgesloten. Er gelden wel voorwaarden voor het correctierecht en het recht op verwijderen.

Wilt u als eerste het advies van de medisch adviseur weten?

U heeft het recht om als eerste te horen wat het medisch advies is van de medisch adviseur. Dus nog voordat de medisch adviseur het advies aan De Amersfoortse geeft. Dit heet het ‘recht op eerste kennisneming'. Door dit aan te kruisen op de gezondheidsverklaring geeft u aan gebruik te willen maken van dit recht. De medisch adviseur stuurt dan zijn advies naar u toe. Daarna kunt u aan de medisch adviseur meedelen dat hij dat advies aan De Amersfoortse mag geven. Bij recht op eerste kennisneming hebt u wel recht op een voorlopige dekking alleen niet voor het arbeidsongeschiktheidsrisico, maar voor het ongevalsrisico. Als de verzekering op normale voorwaarden, zonder beperkende bepaling en/of verhoogde premie, wordt afgesloten dan wordt u niet als eerste geïnformeerd. 

Wilt u zelf bepalen of de verzekeraar het advies van de medisch adviseur krijgt?

Wilt u het medisch advies van de medisch adviseur als eerste horen? Dan moet u waarschijnlijk wel wat langer op uw verzekeringspolis wachten. Maar u kunt dan ook de medisch adviseur verbieden om het medisch advies aan De Amersfoortse te geven. Dit heet het ‘blokkeringsrecht’. Gebruikt u dit recht? Dan stopt De Amersfoortse uw aanvraag. Zonder medisch advies kunt u deze verzekering namelijk niet afsluiten bij De Amersfoortse.

U heeft rechten …

• U mag uw medisch dossier bij De Amersfoortse altijd inzien. De medisch adviseur legt het advies uit.
• U mag als eerste weten wat de medisch adviseur De Amersfoortse wil adviseren. Dit kruist u aan op de gezondheidsverklaring.
• U kunt de medisch adviseur vragen om geen medisch advies te geven aan De Amersfoortse. De Amersfoortse stopt dan uw aanvraag.
• U mag uw aanvraag opnieuw laten beoordelen. Bijvoorbeeld als De Amersfoortse die afwijst.

… en plichten

• U vult de gezondheidsverklaring zelf in. Dat doet u juist en volledig.
• U geeft veranderingen in uw gezondheid meteen door. Dat doet u totdat uw verzekering definitief is.
• Vraagt u een verzekerd bedrag aan boven de vragengrens, dan beantwoordt u vragen over erfelijkheidsonderzoek. U doet dit alleen als De Amersfoortse erom vraagt. Meer hierover leest u bij ‘vragen over erfelijkheid’.

Veranderingen en opzeggen

Vragen en antwoorden over veranderingen

  • Verandert uw gezondheid? 

  • Vragen over uw huisarts

  • Vraag over uw alcoholgebruik in het verleden

  • Vragen over uw bril of contactlenzen

  • Vragen over erfelijkheid

  • Verzekert u zich voor een bedrag onder de vragengrens?

  • Verzekert u zich voor een bedrag boven de vragengrens?