cao

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. cao Regeling Zorg Opmerkingen Insteek
1 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven  ja De Centrale Bond van Meubelfabrikanten heeft een collectieve polis aanvullend op de basisverzekering ontwikkeld ten behoeve van de werknemers in de branche waarin in elk geval de vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen. Aan deze polis zal kunnen worden deelgenomen door alle werkgevers in de Meubelindustrie.
 
WG module/AV
2 Timmerindustrie  ja De werkgever draagt voor 50% bij tot een maximum van € 8,00 per maand; in de premievan een aanvullende ziektekostenverzekering die de werknemer heeft afgesloten en waarin tenminste een vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen. Indien de werkgever een collectief aanvullend pakket heeft aangeboden, bedraagt de vergoeding echter 50% van het bedrag van (de eenvoudigste vorm van) dit pakket, waarin ten minste 9 behandelingen voor fysiotherapie zijn opgenomen. WG module/AV
3 Ambulancezorg  ja De werknemer, die zowel de basisverzekering als een basisaanvullende verzekering heeft afgesloten bij een zorgverzekeraar, heeft jaarlijks recht op een tegemoetkoming in de ziektekosten ten bedrage van € 72,00 per jaar. Deze tegemoetkoming wordt verhoogd met € 100,00 bruto per jaar voor de werknemer met een salaris tot en met het bedrag van inpassingsnummer 14 (bijlage V van de cao) op 1 december. WG module/AV
4 Landelijke onderwijsverzorginstellingen  ja Een aanvullende tegemoetkoming per maand van € 11,72. De werknemer kan alleen aanspraak maken op de aanvullende tegemoetkoming indien hij een verzekeringspakket heeft afgesloten dat in ieder geval dekking geeft tegen de kosten van fysiotherapie en psychologische zorg. In het geval van een deeltijdbetrekking gelden bedragen naar rato van de betrekkingsomvang. WG module/AV
 5 Kunststof en rubberindustrie  ja De arbeidsgerelateerde zorg zal worden georganiseerd en bekostigd door de werkgever. Mocht de werkgever hiervoor geen collectieve voorziening treffen, dan zal aan de werknemer een bedrag worden uitgekeerd van maximaal bruto € 9,00 per maand per werknemer. Over de getroffen regeling wordt de OR door de werkgever geïnformeerd. Werknemer moet, om in aanmerking te komen voor bovengenoemde € 9,00 tegemoetkoming, een aantoonbaar bewijs overleggen dat in een aanvullend pakket arbeidsgerelateerde zorg is verzekerd. Onder arbeidsgerelateerde zorg wordt o.a. verstaan fysiotherapie en psychologische zorg. WG module/AV
 6 Groenten en fruitverwerkende industrie  ja Gedurende de looptijd van deze cao verstrekt de werkgever een bijdrage van maximaal € 15,00 bruto per maand aan werknemers die deelnemen aan de collectieve aanvullende verzekering waarin fysiotherapie is opgenomen. Deze vergoeding geldt ook voor de werknemer die een bewijs kan overleggen van deelname aan een aanvullende verzekering waarin fysiotherapie is opgenomen. De bijdrage is gelijk aan de hoogte van de aanvullende verzekering van werknemer tot een maximum van € 15,00 bruto per maand. WG module/AV
 7  Schilders/afwerkings/glaszetters  ja De werkgever vergoedt direct of indirect, bijvoorbeeld door middel van een door de werkgever voor zijn werknemers af te sluiten collectieve verzekering, aan de werknemer de kosten van fysiotherapie, voor zover deze niet gedekt worden uit het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Indien de werkgever niet voldoet aan deze verplichting betaalt hij aan de werknemer een bedrag van € 10,00 bruto per 4 weken als bijdrage in een door de werknemer af te sluitende aanvullende verzekering, die kosten van fysiotherapie dekt. De werknemer overlegt in dat geval aan de werkgever een bewijs dat hij een dergelijke verzekering heeft afgesloten. WG module
 8  Sport  ja Er is een aantal inhoudelijke componenten gekoppeld aan de tegemoetkoming in de aanvullende ziektekostenverzekering met als doel werknemers te stimuleren te kiezen voor een aanvullend pakket. Dit aanvullende pakket bevordert een sportief, vitaal en een gezonde leefstijl, passend bij de sport- en beweegsector en aanvullende ziektekostenverzekering moet ten minste de volgende zorg dekken. De aanvullende ziektekostenverzekering moet tenminste de volgende zorg dekken: minimaal 12 behandelingen aan fysiotherapie/ mensendieck/oefentherapie; extra psychologische en psychosociale zorg (vallend buiten de basisverzekering); jaarlijkse vergoeding sportmedisch onderzoek (basis of groot)/sportkeuring. Meer informatie: www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg. WG module
 9 Railinfrastructuur  ja De werkgever streeft ernaar voor de ‘basisverzekering ziektenkosten’ conform de Zorgverzekeringswet een collectieve verzekering dan wel collectieve verzekeringen af te sluiten; alsmede, zo mogelijk, aanvullende verzekeringspakketten. In aansluiting op het bepaalde ter zake van de integratie van de werknemer zal werkgever de kosten die met de integratie van de werknemer samenhangen, zoals fysiotherapie, psychologische begeleiding, vergoeden voorzover deze kosten, inclusief een eventueel eigen risico niet gedekt worden in de basisverzekering, respectievelijk aanvullende verzekering(en) van werknemer. WG module
 10 Groothandel in groenten en fruit  ja De werkgever zal de kosten van de fysiotherapie van werknemer op declaratiebasis vergoeden indien de bedrijfsarts de behandeling noodzakelijk acht en voor zover deze niet vallen onder de dekking van de basiszorgverzekering en/of aanvullende zorgverzekering. WG module
 11 Energie- en netwerkbedrijven  ja De werkgever stelt jaarlijks een individueel besteedbaar DI-budget van € 500,00 beschikbaar. Van de werknemer wordt verwacht dat deze ook zelf investeert in zijn inzetbaarheid. Wanneer de werknemer geld uitgeeft aan persoonlijke DI-doel(en), dan ondersteunt de werkgever dit initiatief door een vergoeding te betalen vanuit het DI-budget.  DI
 12 Energie netwerkbedrijven  ja De werkgever heeft een collectieve ziektekostenverzekering. Wanneer de werknemer met pensioen is, kunnen hij en de gezinsleden blijven deelnemen. De werknemer krijgt een werkgeversbijdrage van € 360,00 bruto per jaar (of € 30,00 per maand) als hij deelneemt aan de collectieve verzekering van de werkgever en daarin ook een aanvullend pakket hebt gekozen. De werknemer krijgt de werkgeversbijdrage in evenredigheid met zijn deeltijdpercentage als hij minder dan 50% in deeltijd werkt.
 
 BV/AV

 

 13 Energie- en nutsbedrijven-sector energie  ja De werknemer ontvangt een werkgeversbijdrage van € 360,00 bruto per jaar (tijdsevenredig opgebouwd per maand) in de kosten van de aanvullende verzekering bij de verzekeraar waarmee de werkgever de collectieve ziektekostenverzekering heeft gesloten. Deze bijdrage geldt alleen als de werknemer zich naast de basisverzekering verzekert voor een aanvullend pakket in deze collectieve ziektekostenregeling.  BV/AV

 

 14 Grondstoffen energie en omgeving proces  ja Werkgevers bieden werknemers de mogelijkheid van een collectief contract voor de basisverzekering en meerdere aanvullende pakketten De collectieve verzekering staat open voor partners en kinderen van de werknemers en voor postactieven, waaronder mede begrepen partners en wezen van overleden postactieven. De werkgever biedt een vergoeding van € 191,50 bruto per jaar aan de werknemer die binnen het collectieve contract kiest voor een aanvullend pakket. Er wordt geen vergoeding betaald aan de werknemer die niet kiest voor een aanvulling; ook wordt geen vergoeding betaald als men kiest voor een andere verzekeraar. De vergoeding wordt maandelijks in gelijke bruto bedragen uitgekeerd, tenzij de werkgever de vergoeding eenmaal per jaar vooraf wenst te betalen. Voor werknemers die in deeltijd werken wordt de vergoeding niet gecorrigeerd naar het deeltijdpercentage.  BV/AV

 

 15 Productie- en leveringsbedrijven  ja Wanneer de werknemer deelneemt aan de collectieve verzekering van de werkgever en daarin ook een aanvullende verzekering heeft afgesloten, krijg hij een werkgeversbijdrage van € 360,- bruto per jaar (of € 30,- per maand). Bij deeltijd is dit pro rato. Wanneer dit percentage echter 50% of meer bedraagt, ontvangt hij de volle bijdrage van € 360,- bruto per jaar (of € 30,- per maand).  BV/AV

 

 16 Waterbedrijven  ja De werkgever kent aan werknemers die naast de wettelijk verplichte basisverzekering een aanvullende verzekering afsluiten (niet zijnde een tandartsverzekering) bij een door de werkgever collectief afgesloten zorgverzekering een maandelijkse vergoeding zorgverzekering toe. Per 1 januari 2016 bedraagt de vergoeding € 238,- per jaar. Indien de werknemer een inkomen geniet van niet meer dan het maximum van schaal 6 bedraagt de vergoeding € 414,00.  BV/AV

 

 17 Groothandel in eieren en eiproducten  ja Daar waar een werkgever een collectieve verzekering voor zijn werknemers heeft afgesloten heeft het de voorkeur dat de werknemer hieraan deelneemt. Is er geen collectieve verzekering dan draagt de werkgever bij aan de helft van de premie met een maximum van € 45,00.  BV/AV

 

 18 Huisarts in dienst bij HIDHA  ja De werknemer ontvangt een werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van € 17,17 per maand. Dit was € 16,96 per maand in 2017. Indien de werknemer arbeidsovereenkomsten heeft bij meerdere werkgevers vallend onder de werkingssfeer van deze CAO, dan wordt de bovengenoemde werkgeversbijdrage naar rato verdeeld over de verschillende werkgevers.  BV/AV

 

 19 Tandartsassistenten  ja De werknemer die niet verplicht verzekerd is ingevolge de Ziekenfondswet, heeft, wanneer hij een ziektekostenverzekering heeft afgesloten voor zichzelf en de eventuele leden van het gezin, recht op een tegemoetkoming in de premiekosten overeenkomstig de in de CAO-gezondheidscentra opgenomen regeling zoals deze thans geldt en met inachtneming van de hierin nadien aangebrachte wijzigingen, welke regeling opvraagbaar is bij partijen bij deze CAO.  BV/AV

 

 20 Omroeppersoneel  ja Vanaf het kalenderjaar 2009 is de extra werkgeversbijdrage aan de zorgverzekering structureel vastgesteld op € 30 bruto per maand.  BV/AV

 

 21 Hoger beroepsonderwijs  ja De Vereniging Hogescholen sluit voor alle hogescholen een collectieve zorgverzekering. De werknemer kan van deze verzekering gebruik maken, waarbij voor de aanvullende verzekering een specifieke hbo premie geldt. De hogeschool die geen gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering, zorgt voor een aanbod aan zijn werknemers bestaande uit een vergelijkbaar pakket tegen vergelijkbare condities. Onafhankelijk van deelname aan de collectieve zorgverzekering ontvangt de werknemer naar rato van zijn betrekkingsomvang jaarlijks bruto € 300,00. Dit bedrag is pensioengevend.  BV/AV

 

 22 Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven  ja

Een werknemer heeft recht op tegemoetkoming in de ziektekosten. De tegemoetkoming bestaat uit: een basisbedrag voor iedere werknemer van € 22,55 per maand.

 BV/AV

 

 23 Schippersinternaten  ja Iedere werknemer die ten minste een basisverzekering heeft gesloten, ontvangt een tegemoetkoming van de werkgever ter grootte van € 20,00 bruto per maand, ongeacht de omvang van zijn dienstverband.  BV/AV

 

 24 Orgelbouwbedrijf Nederland  ja De werkgever draagt structureel bij in de kosten van de aanvullende ziektekostenverzekering die de werknemer afsluit bovenop zijn basisverzekering, mits deze aanvullende verzekering door de werknemer daadwerkelijk is afgesloten en in de polis een vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen. De bijdrage wordt jaarlijks uitgekeerd op 1 juli. De bijdrage in de contractperiode is € 150,00.  BV/AV

 

 25 Tentoonstellingsbedrijven  ja De werkgever zal aan de werknemer een vergoeding betalen van € 9,00 bruto per maand voor een aanvullende ziektekostenverzekering. Fysiotherapie moet daar onderdeel van uitmaken.
 BV/AV

 

 26 Owase bedrijven  ja Een werknemer die naast een basis ziektekostenverzekering ook een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten, ontvangt een bruto bijdrage van € 15,00 per maand.
 

BV/AV

 

27 Betonpompen ja De werknemer komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de aanvullende zorgverzekering, onder jaarlijkse overlegging van de verzekeringspolis aan de werkgever. De tegemoetkoming wordt eenmaal per kalenderjaar in december uitbetaald. De tegemoetkoming bedraagt € 100,00 netto per verzekerde werknemer per jaar. De tegemoetkoming geldt voor de werknemer ongeacht de omvang van het dienstverband: de tegemoetkoming wordt dus niet naar rato uitgekeerd. Dit betreft een minimum regeling. Het staat de werkgever vrij om hier in positieve zin voor de werknemer (naar boven) van af te wijken.  BV/AV

 

 28 Margarine- en spijsvetindustrie  ja In geval van een ongeval op de werkvloer in arbeidstijd zullen werkgevers – indien van toepassing – de kosten voor fysiotherapie en de eigen bijdrage Zorgverzekering van de werknemer vergoeden. De kosten voor fysiotherapie zullen worden vergoed wanneer de arbo-arts aangeeft dat dit versnelde werkhervatting zal bevorderen.  BV/AV

 

 29 Vleeswarenindustrie  ja De werknemer heeft met ingang van 1 januari 2008 recht op een bruto bijdrage in de ziektekosten van € 5,- per maand mits de werknemer aantoonbaar een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten waarin fysiotherapeutische hulpverlening is opgenomen.  BV/AV

 

 30 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderbureaus
 
 ja De werknemer die is ingeschaald in salarisschaal 1 tot en met 6 ontvangt een tegemoetkoming van € 8,00 bruto per maand. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die deelneemt aan een aanvullende zorgverzekering een tegemoetkoming van € 8,00 bruto per maand. De genoemde tegemoetkomingen worden uitbetaald ongeacht de omvang van het dienstverband, maar zijn wel beperkt tot maximaal één dienstverband per werknemer per werkgever vallend onder de werkingssfeer van de cao.   BV/AV